برچسب: عراق

تنها خدا مراقب ما بود /راستی فرهادآملی معروف در اسارت کیست؟
گفتگو اختصاصی هرازنیوز با فتح الله علی تبار ، یک بار شهادت ، دوبار اسارت ، 65 درصد جانبازی!

گفتگو اختصاصی با فتح الله علی تبار ، دراسارت معروف به فرهاد آملی ، یک بار شهادت ، دوبار اسارت […]