برچسب: سید جعفر رسولی

هراز نیوز بررسی می کند
آیا بین آجدانی و رسولی پیرامون صندلی فرمانداری آمل ارتباطی وجود دارد ؟

آیا بین آجدانی و رسولی پیرامون صندلی فرمانداری آمل ارتباطی وجود دارد ؟ آیا سرپرستی آجدانی مقدمه ای برای فرماندار […]