ماه: آذر 1399

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان آمل و ۷ مدیری که اخیرا در ادارات آمل منصوب شدند حتی یک روز هم فعالیت انتخاباتی در ستاد دکتر حاجی پور نداشته اند

  دکترعبدالعلی تقی زاده رییس چند دوره ستاد دکتر رضا حاجی پور :سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان آمل و […]