ماه: مرداد 1397

آفت آقازادگی!

آفت آقازادگی! فرشاد مومنی: نابرابری‌های غیرموجه، مشروعیت‌سوز و بحران‌ساز هستند. وقتی این نابرابری‌ها از یک حدودی فراتر می‌رود، الگوی مسلط […]