ماه: آبان 1396

خيانت در امانت

قانونگذار براي جرم خيانت در امانت تعريفي بيان نكرده است؛ ‌اما با توجه به ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامي می‌توان گفت خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب يا…