دسته: یادداشت

بررسی و تبیین الگوی حکومت ولایی با نگاهی به انتخابات آمریکا

                                                                                            * محمد عیسی زاده (پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه) فحاشی، تهمت ، اهانت کاندیداها به یکدیگرو اتباع خارجی، پست […]