معنا و مدرک و مستند فلسفی قاعده معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» چیست؟
پرسش
سلام؛ مدرک و مستند قاعده معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» را بفرمایید.
پاسخ اجمالی
تعریف ساده و واضح این قاعده آن است که اگر به عنوان نمونه، خصلت نیکی را برای فردی ثابت کردیم، این نشانگر آن نیست که هیچ فرد دیگری از این خصلت نیکو بهرهمند نمیباشد، بلکه چون ما تنها در صدد بیان ویژگیهای فرد اول بودیم، به او پرداختیم و ویژگی دیگران باید جداگانه بررسی شود.
مدرک و مستند فلسفی قاعده معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند»، میتواند این باشد که وجود خیر محض است؛ بین وجودات از حیث وجود تنافی نیست؛ بنابراین از نظر عقلی صرف اثبات یک چیز، نفیکننده وجودات دیگر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *