بسمه تعالی
« اکراین از کمدی تا تراژدی»
1. اساساً مبنای تعامل در روابط بین الملل قدرت است نه عدالت، و حقوق بین الملل هم بر مبنای حفظ نظم موجود جهانی و ساختارهای بین المللی مثل سازمان ملل تنظیم شده است، چنان چه ساختار شورای امنیت کاملاً غیر عادلانه است و صرفاً توجیه گر حفظ نظم و مبانی موجود است.
2. اکثر کشورهای متنفذ و قدرتمند جهان، محدوده هایی را به عنوان عمق استراتژیک برای صیانت از امنیت ملی یا اقتصادی کشور خویش تعریف می کنند مانند آنچه که آمریکا در داستان استقرار موشکهای شوروی در کوبا ، در سال 1962 عمل کرد و تا مرحله جنگ پیش رفت با این استدلال که استقرار این موشکها در تزاحم با امنیت ملی ماست. با اینکه دریایی فیمابین آمریکا و کوبا حائل بود.
و یا آمریکا حضور خویش در خاورمیانه ، خلیج فارس، عراق و افغانستان، دریای چین را در چهارچوب صیانت از منافع ملی و عمق استراتژیک خویش توجیه می کند.
3. حملات پیش دستانه اسرائیل به لبنان و سوریه و حملات آمریکا به عراق و افغانستان با این پیش فرض توجیه شده که صیانت از امنیت ملی و یا اقتصادی کشور و یا کشورهای عضو ناتو چنین اقتضایی دارد؛ هر چند بسیاری از مواقع پیش فرضهای مطروحه هم کاملاً غلط بوده است مثل وجود موشک ها و سلاح های کشتار جمعی در عراق.
4. با همان منطق بندی های 2و3 بدون شک اکراین عمق استراتژیک روسیه تلقی می شود و دعوت از ناتو یا پیوستن اکراین به ناتو صد در صد با منافع ملی و امنیت همه جانبه روسیه در تضادی آشکار است.
5. اگر مردم اکراین در انتخاب رئیس جمهور خویش دقت لازم را به خرج می دادند یک کمدین جوان بی تجربه و خام در امر سیاست را به ریاست جمهوری انتخاب نمی کردند و این جوان خام، روسیه را تحریک نمی کرد و مرتباً اصرار بر پیوستن به ناتو نمی کرد؛ و در این صورت مطمئناً چنین فاجعه ای رخ نمی داد و یا به این وسعت نبود و حداکثر اتفاقی که ممکن بود بیفتد اتفاق ناگواری در ابعاد جدایی کریمه یا حداکثر دو استان لوهانسك ودونتسك بود نه یک جنگ تمام عیار و خانمانسوز.
6. خامی و بی تجربگی زلینسکی رئیس جمهور جوان اکراین و عدم شناخت توانمندیهای روسیه در حوزه انرژی و مواد معدنی و توان نظامی و حضور روس تبارهای اکراین و اهمیت اکراین برای روسیه و عدم شناخت ناتوانی های اروپا در حوزه انرژی و شدت وابستگی آنها به انرژی روسیه و ملاحظات ناتو و آمریکا نقشی بی بدیل در وقوع این فاجعه داشته است.
7. به نظر می رسد هر فردی که توان نظامی، ظرفیت انرژی ، تجربه سیاسی و شناخت از اروپا و آمریکا را به اندازه پوتین داشت و در ضمن رئیس جمهور روسیه هم بود با توجه به قواعد حاکم بر روابط بین الملل، دست به چنین اقداماتی می زد.
8. کسانی که به سوگ عدالت در عرصه بین الملل می نشینند ، نمی دانند عدالت در روابط بین الملل هیچ جایگاه حقوقی و غیر حقوقی ندارد مبنای روابط بین الملل قدرت و حفظ آن است. خوب یابد؛ در چنین دنیایی زندگی می کنیم اگر قدرت نداشته باشی نابود خواهی شد. و یا بایستی با بردگی یک قدرت دیگر ، و یا تحت سلطه قدرتمداران و زورمداران عالم به حیات ذلیلانه ادامه دهید.
9. آنچه گفته شد به معنای تایید حرکت پوتین و روسیه نیست بلکه به معنای تشریح هست ها و وضعیت موجود در روابط بین الملل است، نه به معنای بایدها؛ قطعاً در باید ها ما دنبال روابط عادلانه با همه جهان هستیم که البته بعید است تا ظهور آن جان جهان و موعود منتظر (عج) چنین اتفاقی بیفتد.
فعلاً بایستی دنبال تقویت خودمان و دوستانمان باشیم تا ناچار به نوکری ابر قدرتهای نو و کهنه نشویم.
10. آنچه در اکراین اتفاق افتاد مایه عبرتهای فراوان برای همه ملل جهان و اندیشمندان و اندیشگاههای جهان است ولی به نظر حقیر مهمترین درس این فاجعه آن است که :
« اگر ملتی یک کمدین بی تجربه را به ریاست خویش بگمارد، همزمان تراژدی برای آن ملت آغاز می شود.»
سید عبدالله حسینی آملی
07/12/1400

 

 

 

خالصه وضعیت علمی و سوابق اجرایی

دکتر سید عبدالله حسینی آملی

الف( مشخصات فردی؛

متولد اول شهریور 1340 ،متاهل و دارای سه فرزند

ب( تحصیالت؛

1 .کارشناسی ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران .

2 .کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت

دولتی کشور با رساله ممتاز.

3 .کارشناسی ارشد حقوق خصوصی؛ رساله با درجه ممتاز.

4 .دکتری حقوق تجارت بین الملل .

5 .دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران .

6 .تحصیالت حوزوی تا پایان لمعتین

ج( سوابق اجرایی؛

1 .حضور در بسیج 1359-1360

2 .حضور در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1360-1371

یادآوری: در تیرماه سال 1371 سوابق کاری و خدمتی ام از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دانشگاه امام حسین

)ع( به وزارت امورخارجه منتقل شد.

3 .مدیر کل مجلس وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی 1371 .

4 .مشاور وزیر و مدیر کل حوزه ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1371 -1375.

5 .عضو هیات مدیره سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور و عضو هیات امنای کانون اتومبیل رانی کشور.

)1375-1372همزمان)

6 .رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی کل کشور 1375 -1376 .

7 .مشاور در سازمان بازرسی کل کشور 1376 -1377.

8 .قائم مقام مرکز آموزش مدیریت دولتی کل کشور در حوزه مراکز تخصصی 1377-1379 .

9 .مدیر کل طرح و برنامه وزارت امور خارجه ) ارائه حدود یکصد و بیست طرح مختلف برای وزارت امور

خارجه در حوزه های عمومی و غیر سیاسی در دوره 8 ساله مسئولیت( 1381-1387.

10.سفیر تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در بالروس 1387-1391 .

11.نماینده و امین سهام شرکت دولتی سرمایه گذاری خارجی ایران ) IFIC ) در اپراتور مخابراتی در حوزه )CIS )از

بهمن 1392 تا کنون .

د( تدریس؛

1 .دانشگاه امام حسین )ع( و دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه )دافوس( در حوزه ریاضی و رمز شناسی 1367-1371 .

2 .مرکز آموزش مدیریت دولتی در حوزه مدیریت دولتی در حوزه دروس مدیریت 1376-1377 .

3 .دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه حقوق 1378-1379 .

4 .دانشگاه علوم قضایی از سال 1376 تا 1397 در رشته حقوق قضایی.

ه( تالیفات؛

1 .مقاله: تاثیر پذیری جهانگردان از وضعیت فرهنگی اجتماعی سیاسی ایران .

2 .مقاله: زیر ساختهای حقوقی در توسعه روابط اقتصادی ایران و آذربایجان .

3 .کتاب: تعذّر تعهد )در حقوق تعهدات(.

4 .کتاب: مدیریت فرایند مذاکرات بین المللی.

5 .کتاب: چالش های حقوقی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور.

و( یادآوری؛

1 .توفیق همکاری با حدود 12 وزیر و معاون رئیس جمهور و مقامات هم طراز، با سمت هایی چون

مدیرکل، معاون سازمان ، عضو هیات مدیره ، رئیس سازمان ، مشاور وزیر، مشاور معاون رئیس

جمهور ، معاون وزیر و سفیر

2 .تجربه مدیریت در 10 دستگاه و حوزه متفاوت اجرایی کشور با سوابق مدیر کل نمونه ، معاون

وزیر و سفیر نمونه.

ز( سایر موارد:

• عضو هیات موسس و هیات امنا موسسه هدایت )مازندرانی های مقیم تهران(

• عضو هیات امنا مسجد جامع امام حسن عسکری )ع( )مازندرانی های مقیم تهران( در منطقه

هروی تهران با حکم حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی )دامت برکاته(

• بیش از دویست سخنرانی در حوزه های مختلف مذهبی، مدیریتی و حقوقی در مجامع داخلی و خارجی .

• تهیه بیش از 50 طرح در حوزه های مختلف کاری ، عالوه بر وزارت امور خارجه .

• بازدید کاری و تخصصی در بیش از 120 کشور جهان .

• گذراندن بیش از یکصد دوره آموزش حرفه ای ، تخصصی در حوزه های مدیریت ، امور حقوقی ، گردشگری و

سایر مسائل .

• مدیریت دهها پروژه پژوهشی ، تحقیقاتی ، اجرایی ، فرهنگی.

• دریافت لوح تشویق از سوی مقامات ارشد کشور شامل معاونین وزاراء ، استانداران ، وزاراء و رئیس جمهور بالغ بر

40 مورد .

• تقدیر نامه کتبی از سوی شرکتها ، موسسات و سایر بخش های غیر دولتی بالغ بر 100 مورد .

تلفن تماس: 09123849263

sahl815@gmail.com :ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *