«کربلا اهل وِلا را عبرت است»

بـــــاز ایــــّام محـــــرّم ســـــر رسـیــد
آسمــان را هـالــه ی مـاتــم دمیـــد

کــربــــلا همــــواره مـیـــدارد پـیـــام
هـرحسیـنی گــوش جان دارد مـدام

کـربـلا شـوراسـت وهـم بـاشـدشعــور
هـر شعارش بــایــد انگیــزد غـرور

کربلاخون است،خون درکربـلاسـت
عـشقبـازی و جنــون در کـربلا ست

کــربـلا کــامـلتـریـن انــدیـشـه اســــت
دین ومذهب رااساس وریشه است

کـربـلا یک خـاکریز و سنــگر اسـت آمـر معـروف و نهی از منکر است

کــربــلا معنــای عشـــق اســت و نمــاز
بی نمــازان را نــه آگــه گشته راز

کــربـــلا یـعنــی ابــوالـفضلــی مــرام
بـین دریا بــودن و خشـکیـده کام

کــربــلا یـعنــی کــه ایـثار و گـذشـت
در خیــام همـــدلــی بـایــد نـشست

کــــربـــلا آورد گـــــاه زیـنــب اســـت خطبـه اش رسواگر ظلم شب است

کــربلا ســـازد از او کـوهـی ثـَـقیــل
تــا بـگویــد مـا رَایـت اِلا جَمیــل

کــربلا مشق حجاب اسـت و عـفـاف بــرتــری چــادر از تیــغ و سیــاف

کــربــلا خــواهـــد جــوانــی بــا عمــل
تـا بنــوشـد شَـهد ” اَحـلی مِن عَسَل”

کــربــلا تـــرسیـــم غـیــرت مـی کـــند خفته را اهـــل بـصیــرت مـی کنــد

کـــربــلا ســرلــوحـه ی آزادگـی اســت درکلاسش چندوچون زندگی است

کــربــلا تـفـسیر نـــون هســـت و قلـــم
نـی فقـط طبل و دُهِـل، شال و عَلـم

کـــربـــلا تـنـهـا نــخـــواهـد سیـنــه زن نــالــه ها و گـریـه هـای مـــرد و زن

کـــربــلا مـی خـواهـــد اهـــل مـعـرفـت
تـا حسیـنی گـــردد و حیـــدر صفــت

کـــربـــلا اهــل ولا را عـبــرت اســــت شیعه ازعبرت چرادرحیرت است؟

کــربـــلا نـامــردمـــی را دیــده اســــت راس پُــر خــون ولــــی را دیده است

مـــی نـبــایـــد واقـعــه تکــــرار شـــــد
بــار دیگــر جســـم مسلــــم دار شـــد

می نـشایـدعهـد و پیمـان راشکست رشتــه ی حُـــب ولایــت را گــسست

می نباید همچـو کـوفی شد جَهـول
از امــام و ‌مقـتـــدا کــــرده عـــــدول

می نـشو غـافـل ز هـیهــات حسیـــــن چـیست سود یـا لِثـارات الحـسین؟

چون زهیروعون میباش و«حبیب»
تـا شهـادت روزی ات گـردد نصیــب

آمل،نیک نژادنیاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *