بازخوانی سلوک امام (ره) در میزگرد خواندنی روحانی، ناصری، اختری و رحیمیان؛احدی قدرت تأثیرگذاری بر امام را نداشت | هراز نیوز