عبــدالـوحیـــد فیـاضـی تایید شد و برای مردم نور و محمود آباد بیانیه داد | هراز نیوز